Disclaimer

Privacybescherming

Privacybescherming in relatie tot gebruik van Internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatie bewerkend proces.
Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden zij kunnen worden gebruikt door Stichting Overlijdensuitkering Financiën (SOF1955) (hierna de stichting)
Uitgangspunt voor de bescherming van uw privacy is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting SOF en de website

Persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens af te staan. Alleen indien u gebruik wilt maken van bepaalde diensten of producten van de stichting  of wanneer u meer informatie wenst, zullen we om bepaalde persoonlijke gegevens vragen. Deze zullen enkel voor het aangegeven doel worden gebruikt.
Ook worden er zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen cookies geplaatst om na te gaan welke sites u heeft bezocht. Indien u reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis.

Doelstelling van de verwerking

Wanneer u aan de stichting persoonsgegevens verstrekt dan worden deze gebruikt om de gevraagde informatie te kunnen bezorgen of de dienst te leveren.

Beveiliging van de gegevens

De stichting heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. P-Direkt  van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de verwerker van de door u verstrekte persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Personen die gerechtigd zijn om kennis te nemen van de gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Wel worden de gegevens beschikbaar gesteld  aan P-direkt, indien dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Indien nodig kunt u de gegevens verbeteren en aanvullen.
Voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten kunt u zich wenden tot het

Secretariaat van Stichting Overlijdensuitkering Financiën

Disclaimer

De digitale correspondentie van de stichting  en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
De stichting sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.