Faq

  1. Ik heb een wijziging in mijn persoonlijke situatie. Moet ik dit doorgeven aan het secretariaat van de stichting?

Nee, dat is niet nodig. Alle wijzigingen van je persoonsgegevens voer je op in P-Direkt, zoals een wijziging van één- in meerpersoonshuishouden of andersom. Dat geldt ook voor andere wijzigingen zoals het aanmelden van kinderen (tot en met 20 jaar) of het afmelden van kinderen wanneer het jongste kind eenentwintig jaar is geworden.

  1. Kunnen mijn partner en ik ons allebei individueel als begunstiger aanmelden?

Ja, dat is mogelijk. Voor de stichting is het overzichtelijker als één van beiden zich als begunstiger (meerpersoonshuishouden) aanmeldt.

  1. Ik weet niet meer in welke hoedanigheid ik ben geregistreerd (één- of meerpersoonshuishouden). Hoe kom ik daar achter?

De hoedanigheid kun je afleiden uit de hoogte van de maandelijkse bijdrage. Die vind je onder de inhoudingen op je salarisoverzicht.

€ 0,90 eenpersoonshuishouden

€ 1,80 meerpersoonshuishouden

  1. In het reglement wordt gesproken over het bij de begunstiger inwonend kind jonger dan 21 jaar. Mijn kind staat na mijn echtscheiding ingeschreven op het adres van mijn ex-partner, maar verblijft wel geregeld bij mij. Kan ik mijn kind meetellen zodat ik een meerpersoonshuishouden heb?

Ja, als je kind geregeld bij jou verblijft en je daarmee een deel van de zorgtaak vervult, kun je je kind, zolang het nog geen 21 jaar is, gewoon mee laten tellen.

  1. Ik ga binnenkort de dienst verlaten. Moet ik mijzelf afmelden?

Nee, dat hoef je niet te doen, dat wordt door de werkgever in P-Direkt verwerkt. Na vertrek uit de dienst bij Financiën ben je geen begunstiger meer en kan géén uitkering meer plaatsvinden. Hierop is een uitzondering:

Als de begunstiging is geëindigd door het verlaten van de actieve dienst, vindt uitbetaling van de uitkering nog wel plaats bij het overlijden binnen zes maanden na het verlaten van de actieve dienst.

  1. Ik geniet onbetaald verlof (in het persoonlijk belang of vanwege de vervulling van een openbaar ambt, bijv. wethouder) en ontvang voor de duur daarvan geen salaris van Financiën. Er kan dus ook geen inhouding van een bijdrage aan destichting plaatsvinden. Kan ik wel begunstiger blijven? En hoe kan ik mijn bijdrage voldoen?

Je bent tijdelijk elders werkzaam maar je dienstverband met Financiën is niet verbroken. Je kunt begunstiger van de stichting blijven door je bijdrage voor het gehele jaar ineens over te maken naar de bankrekening van de penningmeester van de stichting: NL73INGB0000931652 ten name van de Stichting Overlijdensuitkering Financiën. Onder vermelding van je sapnummer.

  1. Ik ben al lange tijd begunstiger van de stichting. Nu ga ik binnenkort de dienst verlaten. Kan ik dan aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de door mij betaalde bijdragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Door je deelname aan de stichting heeft de stichting uitkeringen aan anderen kunnen doen.